Bekostiging ELV loopt voor apothekers via zorgverzekeraar

16 maart 2017

Apothekers moeten de kosten voor het zogeheten ‘eerstelijns verblijf’ (ELV) in rekening brengen bij de zorgverzekeraar van de patiënt. Deze vorm van zorg is per 1 januari 2017 overgeheveld van de Wet langdurige zorg (Wlz) naar de Zorgverzekeringswet (Zvw).

De KNMP ontvangt vragen van apothekers over deze bekostiging. Voorheen betaalde de instelling alle zorg vanuit de Wlz, inclusief de kosten voor geneesmiddelen. In de nieuwe situatie maakt de bekostiging van geneesmiddelen géén onderdeel uit van het ELV.

ELV is een medisch noodzakelijk kortdurend verblijf dat in de eerste lijn kan plaatsvinden, omdat er geen noodzaak is tot medisch specialistische zorg. Bij een ELV is de inschatting dat er op korte termijn herstel te verwachten is met terugkeer naar de eigen omgeving, dan wel dat er een levensverwachting van korter dan drie maanden is. Met ingang van dit kalenderjaar kopen zorgverzekeraars deze vorm van zorg landelijk in voor hun verzekerden. Voorheen werd dat regionaal door de zorgkantoren gedaan.

Regelgeving NZa

De NZa heeft voor de regelgeving van het ELV de volgende beleidsregels en nadere regel vastgesteld:

Beleidsregel Eerstelijnsverblijf, BR/REG-17119 Nadere regel Eerstelijnsverblijf, NR/REG-1712
Dit nieuwsbericht is onderdeel van nieuwscategorie: Praktijkvoering