VFenR rondetafelbijeenkomst ‘Tekorten op Tafel’

Opties

Op donderdag 24 november a.s. organiseert de Vereniging Farma en Recht (VFenR) een middagsymposium over geneesmiddelentekorten, ‘Tekorten op Tafel: de problematiek van geneesmiddelentekorten vanuit verschillende perspectieven belicht’.  Tijdens de bijeenkomst wordt het onderwerp geneesmiddelentekorten vanuit verschillende perspectieven belicht.

  • Datum 24 november 2022
  • Locatie Het Volkshotel, Wibautstraat 150 te Amsterdam
  • Start & eind tijd 14:00 - 17:15

Aanmelden
De bijeenkomst is na aanmelding vrij toegankelijk voor leden van de VFenR. Niet-leden betalen een bijdrage van € 35,-. Aanmelden kan via dit formulier.

Achtergrond
De beschikbaarheid van geneesmiddelen staat de afgelopen jaren hoog op de agenda. Voor patiënten en hun behandelaren is het belangrijk dat geneesmiddelen voldoende beschikbaar zijn en blijven. Het kan echter voorkomen dat er onvoldoende product op de markt is om aan de vraag van groothandelaren en apotheekhoudenden te voldoen. Over de beschikbaarheid van geneesmiddelen wordt soms wellicht ook te simpel gedacht. Mensen realiseren zich vaak niet of onvoldoende hoe complex de internationale supply chain is en wat er allemaal bij geneesmiddelen komt kijken. 

De afgelopen jaren zijn er zowel nationaal als internationaal maatregelen getroffen om de risico’s op beschikbaarheidsproblemen te beperken. Zo heeft de Inspectie gezondheidszorg en jeugd (IGJ) de handhaving van de meldplicht tekorten en de voorraadverplichting de afgelopen jaren geïntensiveerd (ze bijv. hier). Verder heeft de IGJ de bevoegdheid gekregen om in het kader van een tijdelijk geneesmiddelentekort toestemming te geven aan fabrikanten, groothandelaren of apotheekhoudenden om een vergelijkbaar geneesmiddel uit het buitenland te betrekken. Ook heeft de Minister van VWS afgelopen zomer een beleidsregel vastgesteld omtrent aan te houden geneesmiddelenvoorraden. Internationaal heeft het Europees geneesmiddelenbureau EMA in het kader van Verordening (EU) 2022/123 een grotere rol gekregen inzake crisisparaatheid en -beheersing op het gebied van geneesmiddelen en medische hulpmiddelen. 

Daarnaast begint het besef te komen dat kostenbeheersingsinstrumenten, zoals het geneesmiddelenvergoedingssysteem (GVS) en de Wet geneesmiddelenprijzen (Wgp), het risico met zich brengen dat het voor sommige geneesmiddelen niet langer rendabel is om deze op de Nederlandse markt te houden. VWS heeft Berenschot gevraagd onderzoek te doen naar de onderkant van de geneesmiddelenmarkt. Enerzijds om te komen tot een definitie en omschrijving van dit deel van de markt en anderzijds om de invloed van instrumenten, beleid en gedrag te analyseren. Dit rapport is eind 2021 uitgebracht. VWS heeft aangekondigd nog verder onderzoek te gaan doen. Verder geldt sinds 2020 binnen de Wgp een tijdelijke mitigerende maatregel op grond waarvan een verzoek kan worden gedaan om voor geneesmiddelen geen daling van de maximumprijs door te voeren wanneer de jaaromzet minder dan € 1 miljoen in Nederland is. In het kader van het (concept) Besluit Geneesmiddelenprijzen wordt een aangepaste voorzorgsmaatregel voorgesteld om eventuele risico’s op beschikbaarheidsproblemen van geneesmiddelen voor patiënten te verkleinen. 

Gelet op deze ontwikkelingen denkt de VFenR dat er dan ook grote behoefte is aan een bijeenkomst waarin het onderwerp geneesmiddelentekorten vanuit verschillende perspectieven wordt belicht.

Opzet rondetafelbijeenkomst
Lucien Hordijk (journalist) zal ingaan op zijn onderzoek naar de oorzaken en oplossingen van geneesmiddelentekorten, zoals onder andere gepubliceerd in De Groene Amsterdammer. Vervolgens zal Kim Mulder (Leijnse Artz) het toepasselijke juridisch kader bespreken. Daarna volgt onder leiding van dagvoorzitter Koosje van Lessen Kloeke (oud-bestuurslid van de VFenR) een discussie met de zaal en een panel, bestaande uit Ludwig Castelijns, Lucien Hordijk, Kim Mulder, Jorrit Neumann (apotheker bij Amsterdam Farma), Ellen Nieuwenhuijse (Head Market Access and Stakeholder Management bij Sandoz) en Saïd Zarroy (Senior Zorginkoper farmacie bij Coöperatie VGZ) aan de hand van een aantal prikkelende stellingen. Zo mogelijk zullen aanbevelingen worden geformuleerd voor verbetering.

Over de VFenR
De VFenR is opgericht om te voorzien in de behoefte aan een forum waar ontwikkelingen binnen het brede, specialistische vakgebied farmacie en recht kunnen worden besproken. Het lidmaatschap van de vereniging staat open voor iedereen die belangstelling heeft voor het vakgebied farmacie en recht. Leden van de VFenR zijn niet alleen juristen, maar ook mensen uit de praktijk, werkzaam bij farmaceutische bedrijven, apotheken en de overheid. 

Pagina laatst bijgewerkt op 10 november 2022