Promoties

Promotie dhr. J.J. Komen: 'Advanced pharmacoepidemiologic approaches to study the utilization, safety, and effectiveness of NOAC treatment in patients with atrial fibrillation'
Op woensdag 30 juni 2021 om 14.15 uur verdedigt Joris Komen bij de Universiteit Utrecht zijn proefschrift 'Advanced pharmacoepidemiologic approaches to study the utilization, safety, and effectiveness of NOAC treatment in patients with atrial fibrillation'.
Promotie mw. L.A. Minnema: 'Post-marketing safety learning for biologicals: regulatory and clinical insights'
Op maandag 28 juni 2021 om 14.15 uur verdedigt Lotte Minnema bij de Universiteit Utrecht haar proefschrift 'Post-marketing safety learning for biologicals: regulatory and clinical insights'.

Contact

Stichting KNMP-fondsen
Martina Teichert

(070) 373 72 31 knmpfondsen@knmp.nl