Algemene Vergadering juni 2020

Datum: 24 juni 2020
Locatie: Digitaal via meeting.knmp.nl
Tijd: 10:30-12:30
Organisator: KNMP

De 177ste Algemene Vergadering (AV) van de KNMP was op woensdag 24 juni 2020.

De definitieve agenda en verdere bijlagen voor de 177ste AV vindt u hieronder en zijn besproken in de districtsledenwebinars van mei/juni 2020.

In verband met de coronapandemie heeft het KNMP-bestuur besloten de AV van 24 juni volledig elektronisch te laten verlopen via meeting.knmp.nl.

Verkiezing vijf leden KNMP-bestuur

Van het bestaande bestuur heeft Katja van Oirschot besloten om met ingang van 24 juni 2020 terug te treden als KNMP-bestuurslid. Het bestuur heeft besloten om het transitiebestuur te laten bestaan uit acht leden. Het terugtreden van Katja van Oirschot leidt niet tot een vacature.

Tijdens de AV van 11 december 2019 is besloten tot een wijziging van de bestuurlijke structuur en het instellen van een transitiebestuur. Het doel van de herziening van de bestuurlijke structuur is om het KNMP-bestuur de mogelijkheden te geven de regie te voeren en (eind)verantwoordelijkheid te dragen voor het integrale KNMP-beleid en zo nog slagvaardiger te zijn.

Om te borgen dat de overgang van de huidige bestuurlijke structuur naar de nieuwe bestuurlijke structuur zo soepel mogelijk verloopt en vernieuwing wordt gecombineerd met continuïteit zal het eerste KNMP-bestuur in de nieuwe structuur een transitiebestuur zijn. Dit bestuur zal bestaan uit de huidige KNMP-bestuursleden en de te benoemen bestuursleden voorgedragen door de secties WSO, LOA en AGM.

Conform het Huishoudelijk Reglement art. 19 lid 5 wordt een elektronische verkiezing gehouden. Hierin stemmen de leden over de benoeming van nieuwe leden van het KNMP-bestuur. De stemmen die zijn uitgebracht in de stemming voorafgaand aan de geannuleerde AV van 25 maart zijn niet meer geldig. U ontvangt hiervoor een stemuitnodiging via de e-mail. In de AV van 24 juni 2020 wordt de uitslag van de elektronische stemming bekendgemaakt en vindt de benoeming plaats.

Bespreking AV-voorstellen in Districtsledenwebinars

De klankbordgroep van district Midden heeft bij de Strategische kaders opgemerkt dat de beleidskaders 2021 niets zeggen over de inbreng van de leden bij de ontwikkeling van en besluitvorming over het beleid. Terwijl dit voor de leden een uitermate belangrijk onderwerp is. In de ogen van district Midden mag dit dan ook niet ontbreken in de beleidskaders. Het KNMP-bestuur onderschrijft dit natuurlijk van harte en past het voorstel aan zodat expliciet is opgenomen dat de KNMP ervoor zorgt dat alle leden op de voor hen relevante terreinen hun inbreng kunnen leveren bij de ontwikkeling van en besluitvorming over het beleid.

Motie district Noordwest I

Tijdens het districtsledenwebinar van 3 juni heeft district Noordwest I een motie ingediend op ICT-gebied.

Overweging bij de motie:
De leden van het district Noordwest I van de KNMP stellen vast dat goed functionerende ICT, in toenemende mate, een noodzakelijke voorwaarde is geworden voor het werk van de hedendaagse apotheker. Wij denken daarbij onder andere aan correcte medicatiebewaking met gebruik van Medisch Farmaceutische Beslisregels, overdracht en beheer van het medicatiedossier, declaratie van geleverde middelen en de invoering van de informatiestandaard Medicatieproces. De KNMP zou dit onderwerp hoge prioriteit moeten geven en de ambitie neerleggen om regie te voeren op het gebruik van het farmaceutisch dossier in de zorg.

De motie luidt:
Gezien het grote belang van ICT voor ons beroep, verzoeken wij het KNMP bestuur te bevorderen dat er een lid van het hoofdbestuur wordt aangesteld die bestuurlijke verantwoordelijkheid zal dragen voor het ICT-dossier in onze branche en daarbij te waarborgen dat dit bestuurslid voldoende ondersteund zal worden door (beleids)medewerkers en een eigen administratieve afdeling binnen het bureau van de KNMP.

Het KNMP-bestuur is het eens met de indieners van de motie dat ICT van groot belang is voor de farmacie. Er is daarom ook grote inzet gepleegd om een VIPP-programma te krijgen voor de farmacie. Hier zal ook de komende jaren veel inzet op gepleegd blijven worden. Voor de uitvoering van de VIPPP zal er vanaf 2021 een (tijdelijke) aparte afdeling ingericht worden van zo’n 5-7 personen. Het is ook gebruikelijk dat op bestuurlijk niveau iemand verantwoordelijk is voor het ICT-dossier.

De opdracht om voldoende ondersteuning te borgen in het bureau om de doelstellingen op ICT-gebied te realiseren ligt bij Eric Janson als directeur van het bureau. Het bestuur wenst niet voor te schrijven hoe deze ondersteuning moet worden ingevuld en raadt de leden ook af om dat te willen doen. Dit onderdeel van de motie wordt dan ook ontraden door het bestuur.


Om deze documenten te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn.

0 Agenda 177ste AV

Download

1 Verslag 176ste AV

Download

2 Jaarverslag 2019

Download

3 Preadvies Jaarrekening 2019 Commissie voor de Financiën

Download

4 Strategische kaders 2021

Download

5 Huishoudelijk reglement met wijzigingen

Download

6 Huishoudelijk reglement met wijzigingen geaccepteerd

Download

7 Bestuursstatuut met wijzigingen

Download

8 Bestuursstatuut met wijzigingen geaccepteerd

Download

9 Sectiereglement WSO met wijzigingen

Download

10 Sectiereglement WSO met wijzigingen geaccepteerd

Download

Direct opslaan in uw agenda: vCal iCal

Download iCal als u een Mac heeft, anders vCal